Kontakt information

ÖPPET TIDER


Mån- fredag                     16.00 - 19.00

Söndagar öppet hus:     11.00 - 13.00

LÅT OSS FÅ VETA OM DU VILL DELTA I EN ÖVNING ELLER OM DU HAR OBESVARADE FRÅGOR. VI HJÄLPER DIG GÄRNA.

 
 
 

ORDFÖRANDE


Jalil Gaskari


Produkt utveklare
KASSÖR


Sandip Thanki


Projekt ledare

ADMINISTRATIV PERSONAL


Jalil Gaskari & Linda Gaskari

Projekt ledare
Styrelse 

Ordförande: 


Jalil Gaskari

Ledamot:


Javad Moghadam


Sekreterare:


Linda Gaskari

Ledamot:


Jasmin Thanki


Kassör:


Sandip Thanki

Stadgar

Stadgar för

Tekniska Föreningen Pars i Västerås

§ 1

Syfte och hemvist

Föreningen vill sammanföra personer i Västerås med omnejd som har intresse för teknik och till teknik kopplade frågor. 

Tekniska Föreningen Pars Klubben har sitt säte i Västerås.

§ 2

Verksamhet

Verksamhet bedrivs genom föredrag, studiebesök, utställningar och andra aktiviteter. Dessutom utdelas stipendier för studier/forskning, eller till personer vars verksamhet varit ägnad att stimulera intresset för teknik, speciellt då bland ungdomar.

Ansvarig för verksamheten är föreningens styrelse, vars ledamöter väljs för en period av ett år. Ledamot skall vara medlem i föreningen.

Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.

Redovisning av verksamheten ges vid ordinarie årsmöte, som hålles i mars månad.

§ 3

Medlemmar

Föreningen är öppen för alla, men vänder sig i första hand till personer som är eller varit verksamma inom teknikområdet eller är studerar vid tekniska linjer inom högskola eller gymnasium.

Medlemskap erhålls genom registrering och erläggande av medlemsavgift.


§ 4

Styrelse och funktionärer

Ledamöterna i styrelse inväljs vid årsmöte på förslag av valberedningen.

Styrelsen består av minst tre, mest fem medlemmar:

ordförande

sekreterare

kassör

y

§ 5

Specialsektioner

För att tillmötesgå speciella intresseinriktningar kan specialsektioner bildas.

Specialsektion tillsätter egen styrelse, som kan vara begränsad till ordförande och sekreterare

För medlemskap i sektion erläggs utöver ordinarie avgift en särskild sektionsavgift, vars storlek årligen bestäms av årsmötet.

För sektionens verksamhet erforderliga medel beviljas av föreningens styrelse.

§6

Årsmöte

Föreningens årsmöte skall hållas mars månads utgång. Kallelse skall utsändas senast två veckor före mötet. 

Vid årsmötet skall minst följande ärenden behandlas:

-      Styrelsens årsberättelse.

-      Revisorns berättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna arbetsåret.

-      Val för tiden t.o.m. nästa årsmöte av styrelse och övriga funktionärer

-      Val av valnämnd och sammankallande i denna

-      Fastställande av årsavgift.

-      Övriga frågor

§7

Stadgeändring

Beslut om stadgeändring skall fattas vid två på varandra följande ordinarie eller extra årsmöten med minst tre veckors mellanrum. För stadgeändring erfordras minst två tredjedelars majoritet av närvarande medlemmar vid det senare av dessa båda sammanträden.


§ 8

Idé bank

Tekniska Föreningen Pars driver idé bank ..............................................  . fortsätter 

                                                                                          


Under struktur